Nothing (2021)

Installations, invited by Roman Zheleznyak at Rottstr5-Kunsthallen Bochum, DE

photos Detlef Klepsch